دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : امیرمسعود   رحمانی

پست الکترونیکی : rahmani(at)srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

دانلود فایل رزومهResume

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی-کامپیوتر

سوابق اجرایی

●       مدیرکل فناوری اطلاعات واحد علوم و تحقیقات تهران. 1394 تا دی 1396

●       رئیس دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات تهران. 1392-1394

●       رئیس دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات تهران. 1389-1391

●       مدیر گروه کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات تهران. 1384-1389

●       مدیر مسئول و عضو هیات تحریریه مجله انگلیسی Journal of Advances in Computer and Technology از سال 1391 تاکنون

●       عضو گروه تخصصی مهندسی کامپیوتر شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری از 3/3/96 تاکنون

●       رئیس و عضو کمیته ویژه توسعه علوم فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی از 24/5/1394 تاکنون

●       رئیس گروه برنامه ریزی فنی و مهندسی و عضو شورای برنامه ریزی درسی و آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی از 30/6/1394 تا دی 1396

●       عضو شورای راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی 1394 تا دی 1396

●       عضو گروه تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی گروه مهندسی برق و کامپیوتر و مهندسی پزشکی (هیات جذب) از 14/6/1393 تاکنون

●       عضو کمیته اجرایی فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد علوم و تحقیقات از 3/12/1392 تا دی 1396

●       عضو کمیسیون تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی گروه مهندسی برق و کامپیوتر و رشته های مرتبط (هیات ممیزه) از 22/2/1393 تا 22/2/1395

●       عضو شورای آموزشی واحد علوم و تحقیقات از 27/11/1392 تا 21/9/1394

●       عضو کمیته فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی 1390-1391

●    عضو کمیسیون تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی گروه مهندسی برق و کامپیوتر و رشته های مرتبط (هیات ممیزه) 1390-1391

●       سرپرست کمیته تخصصی مهندسی کامپیوتر و عضو گروه فنی و مهندسی شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی از 4/12/1389 تا 14/6/1391

●       عضو شورای آموزشی واحد علوم و تحقیقات از 9/8/1389 تا 9/8/1390عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر کل فناوری اطلاعات

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1378/07/01

امیرمسعود رحمانی

امیرمسعود رحمانی

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استاد

^